Team-mediation

Het doel van team mediation is de samenwerking binnen het team op een duurzame manier te herstellen, doordat de teamleden elkaar (opnieuw) vertrouwen en zo nodig afspraken maken over hoe ze constructief met elkaar kunnen/willen samenwerken.


De afgelopen jaren houd ik me intensiever bezig met team-mediation. Dit type mediation is wezenlijk anders dan 1-op-1-mediation en kent andere dynamieken. Bij team-mediation gaat het meer om de dynamiek van het geheel.

Constructief en prettig samenwerken is niet altijd makkelijk of vanzelfsprekend. En soms leidt spanning tussen enkele personen tot spanning in een heel team, of zelfs in een hele organisatie. Het is belangrijk op tijd en op een goede manier 'een goed gesprek' met elkaar aan te gaan over de kwaliteit van de samenwerking. Niet iedereen vindt feedback geven, ergernis uiten, of überhaupt praten over de samenwerking, in het dagelijks leven makkelijk. Mensen slikken een hoop; vaak uit onmacht (tot hun emmer overloopt). Vaak helpt het mensen expliciet uit te nodigen tot een gesprek over samenwerking (ook preventief trouwens!), mensen zich hierover (in een veilige setting en binnen vertrouwelijkheid) te laten uitspreken, zich bewust te laten worden van de eigen belangen en behoeften én die van de collega's, en vervolgens zélf en sámen oplossingen te laten ontwikkelen die leiden tot een prettigerer manier van samenwerken.


Werkwijze

Ik start met afzonderlijke korte intakegesprekken met de betrokken partijen. Zo’n individueel gesprek is niet alleen richting de buitenwereld, maar ook richting de andere partijen vertrouwelijk. In dit gesprek geef ik nadere toelichting op het mediationproces en verneem ik per partij diens kant van het verhaal. Ik ga na welke ideeën er bestaan over de samenwerking, wat mogelijke belangen zijn en waar teamleden (latent) behoefte aan hebben. Tenslotte toets ik of er bij alle partijen voldoende committment is om met mediation een oplossing te vinden voor de kwestie. 

Bij het analyseren van deze individuele gesprekken ga ik na welke patronen er (vermoedelijk) zijn binnen het team als geheel. Ofwel: wat is er gaande binnen dit team als geheel? Hoe functioneert het? Op welke relaties zit spanning en waarom? Welke invloed heeft dat op het team als geheel? Afhankelijk van de uitkomst van mijn analyse op basis van deze gesprekken, stel ik een vervolgaanpak voor. Dat kan direct een gesprek met het hele team zijn (van maximaal 2 uur). Het kan ook zijn dat er eerst een gesprek tussen een kleiner deel van het team nodig is. Het aantal gezamenlijke gesprekken dat nodig is varieert; meestal zijn één of twee gezamenlijke gesprekken voldoende. 


Systemische benadering

Ik benader team-mediation met een systemische bril. Het gaat niet alleen om het gedrag en de behoeftes van individuen, maar vooral ook om wat er tússen deze individuen en binnen het team als geheel speelt. Samenwerken is ook geen individuele aangelegenheid, maar bestaat tússen mensen. En meestal zijn dat mensen die ieder voor zich goede bedoelingen hebben. Het doel van team-mediation is te komen tot inzichten en afspraken die het team als geheel dienen. Binnen een team bestaan dynamieken en patronen die (vaak hardnekkig) bepalen waar het team toe in staat is, wat acceptabel gevonden wordt binnen een team, wat de ongeschreven regels zijn, en hoe de (informele) macht is verdeeld. Het brengt inzicht, en vaak verandering, als een team zich hiervan bewust wordt.


Maatwerk

Iedere situatie is anders en het ene team is het andere niet. Neem gerust vrijblijvend contact op om te bespreken of team-mediation in een specifiek geval nuttig kan zijn.

Ook teams die ogenschijnlijk prima samenwerken hebben soms baat bij stil te staan bij hoe het eigenlijk écht gaat en hoe het mogelijk beter kan. Niet altijd hoeft dat in de vorm van mediation te zijn; ik ben ook beschikbaar als systemisch teamcoach. 

In 2023 volgde ik de opleiding 'systemisch adviseren en teamcoaching' aan het Bert Hellingerinstituut, waardoor ik nog meer ben gaan begrijpen over teamdynamieken en hoe daarin te interveniëren. Ik pas deze kennis toe in mijn werk als team-mediator (waarbij ik primair 'een goed gesprek' faciliteer), maar ook als systemisch teamcoach (waarbij ook ander type interventies mogelijk zijn dan alleen het gesprek aangaan). Ik vertel je graag meer over de mogelijkheden.

Bel vrijblijvend voor meer informatie.